Koncepcja pracy szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Wybickiego

W STRZAŁKOWIE

 „SZKOŁA SZANS I SUKCESÓW DA KAŻDEGO UCZNIA”

OBSZAR 1 – DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 1. Rytmicznie realizujemy podstawę programową.
 2. Umożliwiamy uczniom dostęp do różnych zajęć pozalekcyjnych (na miarę możliwości szkoły).
 3. Wspomagamy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Promujemy uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowujemy ich do konkursów przedmiotowych.
 5. Systematycznie badamy efekty kształcenia, osiągnięcia edukacyjne uczniów.
 6. Zapoznajemy uczniów z zasadami badań zewnętrznych.
 7. Analizujemy wyniki badań zewnętrznych (sprawdzianów, egzaminów).

OBSZAR 2 – DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA

 1. Udzielamy wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.
 2. Propagujemy zdrowy styl życia, kulturę fizyczną oraz działania proekologiczne.
 3. Przygotowujemy uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 4. Wychowujemy przez określone wartości (postawy prospołeczne i obywatelskie).
 5. Eliminujemy przejawy agresji, przemocy i demoralizacji.
 6. Pogłębiamy współpracę z rodzicami.
 7. Rozwijamy zainteresowania przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 8. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.
 9. Realizujemy zadania wychowawczo-profilaktyczne.

OBSZAR 3 – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 1. Podejmujemy działania promujące szkołę w środowisku lokalnym.
 2. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

 OBSZAR 4 – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 1. Aktualizujemy prawo wewnątrzszkolne pod kątem zgodności z obowiązującym systemem prawnym.
 2. Planujemy działania Rady Pedagogicznej.
 3. Prowadzimy ewaluację wewnętrzna przez zespoły nauczycieli.
 4. Opracowujemy na każdy rok szkolny plany pracy.
 5. Sprawnie zarządzamy szkołą.
 6. Stale poprawiamy warunki pracy.

 OBSZAR 5 – KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY

 1. Praktycznie wykorzystujemy posiadaną wiedzę i umiejętności nauczycieli.
 2. Rozwijamy się zawodowo.
 3. Stosujemy atrakcyjne formy nauczania.

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

            Realizacja koncepcji pracy szkoły jest możliwa jedynie przy ścisłej współpracy osób zainteresowanych, pragnących działać na rzecz szkoły, to znaczy rodziców, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji – a przede wszystkim – samych uczniów.

            Pozyskane informacje stanowić będą podstawę do ewaluacji koncepcji pracy szkoły na kolejne lata. Koncepcja pracy szkoły podlega monitorowaniu przez cały okres realizacji.

Ewaluacja w Szkole Podstawowej w Strzałkowie będzie prowadzona na trzech poziomach:

 1. Autoewaluacja – obowiązująca każdego nauczyciela.
 2. Ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzana w każdym roku szkolnym. Ocena efektów podjętych działań i wprowadzenie ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym.
 3. Ewaluacja końcowa, podsumowująca osiągnięte wyniki – przeprowadzona na zakończenie realizacji koncepcji pracy szkoły.

Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji koncepcji pracy szkoły na kolejne lata.

Koncepcja pracy szkoły podlega modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą zdiagnozowane potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany w prawie oświatowym i wewnątrzszkolnym.