Misja i Wizja szkoły

WIZJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZAŁKOWIE

Nasz uczeń:

* opanował wiedzę i umiejętności konieczne do dalszej edukacji, korzysta ze zdobytej wiedzy

* jest kreatywny, innowacyjny, pracowity

* umie współdziałać z innymi ludźmi

* jest sprawny, umie aktywnie wypoczywać, dba o swoje zdrowie

* dba o środowisko

* kulturalny i koleżeński

* jest wrażliwy i tolerancyjny

* docenia i pielęgnuje wartość rodziny

* przywiązuje wagę do poszanowania mienia i dóbr kultury

* mądrze działa dla dobra własnego i innych

MISJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZAŁKOWIE

UCZYMY DEMOKRACJI:

* uczniowie respektują prawa szkolne

* nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

* realizujemy cele i zamierzenia programowe

STALE PODWYŻSZAMY JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY:

* analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

* ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

PROMUJEMY SZKOŁĘ:

* prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

* rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

* pozyskujemy sojuszników naszych działań

* działamy na rzecz środowiska lokalnego

KSZTAŁTUJEMY POTENCJAŁ KADROWY:

* nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

* gwarantujemy wysoki poziom kształcenia

PODNOSIMY POZIOM WARUNKÓW DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY:

* modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

* wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

* zapewniamy nowoczesne warunki nauki

* znosimy bariery architektoniczne

ZAPEWNIAMY BEZPIECZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO:

* spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

* posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt

POSIADAMY SPRAWNY SYSTEM KOMUNIKOWANIA SIĘ I ZARZĄDZANIA:

* jesteśmy dobrze zorganizowani * posiadamy skuteczny system zarządzania

* przepływ informacji w szkole jest efektywny

* zapewniamy łatwość dostępu do informacji

ZAPEWNIAMY NOWOCZESNĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ:

* oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznej

* każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

* uczymy korzystania z różnych źródeł i przetwarzania informacji

ZASPOKAJAMY INDYWIDUALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW:

* rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

* umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

* indywidualizujemy proces kształcenia

TWORZYMY ŚRODOWISKO PRZYJAZNE UCZENIU SIĘ:

* jasno określamy wymagania edukacyjne

* posiadamy motywujący system oceniania

* rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

* zapewniamy różnorodność form i środków

* stosujemy aktywizujące metody pracy

GWARANTUJEMY OSIĄGANIE STANDARDÓW EDUKACYJNYCH:

* mobilizujemy do ciągłego rozwoju

* zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

* zdobywamy laury w konkursach, turniejach, olimpiadach

* osiągamy dobre wyniki w testach osiągnięć szkolnych

ZAPEWNIAMY RÓWNOŚĆ SZANS:

* wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

* uczymy tolerancji i empatii

WYCHOWUJEMY I ZAPOBIEGAMY ZAGROŻENIOM:

* promujemy i egzekwujemy:

- szacunek dla ludzi

- samokrytycyzm i samodzielność,

- wrażliwość społeczną,

- sprawiedliwość i tolerancję,

- otwartość na drugiego człowieka,

- szacunek dla dóbr kultury i przyrody,

- umiejętność dialogu,

odpowiedzialność za własne czyny,

- poczucie obowiązku.