Projekt czytelniczy

PROJEKT CZYTELNICZY

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa…”

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu wspierania w 2015r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na program czytelniczy „Książki naszych marzeń” pozyskano kwotę 1631,43 zł. Z dotacji rządowej otrzymano 1300 zł, natomiast wkład własny wyniósł 331,43zł.

            Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania. Odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania czasu wolnego.

Program „Książki naszych marzeń poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

PROJEKT CZYTELNICZY

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa…”

Cele główne:

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zdolności ucznia

- Kształtowanie szacunku do książki

- Popularyzowanie czytelnictwa

Cele szczegółowe (operacyjne):

Uczeń:

Kształci wrażliwość na piękno książki, 

- kształci umiejętność odbioru różnych tekstów kultury,  

- Układa na podstawie wysłuchanego wiersza zasady poszanowania książek, 

- Dobiera właściwie rekwizyty do tytułów bajek,  

- Współpracuje zgodnie w grupie i pomaga innym, 

- Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt i barwa,

- Rozumie, że czytanie odgrywa dużą rolę w życiu dziecka,

- Potrafi współuczestniczyć w przygotowaniu ciekawego programu artystycznego, 

- Rozumie zasadę właściwego korzystania z książki, 

- Kształci nawyk uważnego słuchania czytanego tekstu, 

- Rozwija umiejętności manualne i plastyczne, 

- Chętnie wypożycza i czyta książki, 

- Interesuje się wartościową literaturą dziecięcą, 

- Integruje się w grupie