Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Radomsko

kapital 

logo

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Radomsko” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wysokość otrzymanego dofinansowania – 150 000,00 złotych.
Okres realizacji projektu od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.

Projektem objętych zostało 100% szkół z terenu gminy Radomsko (Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziepółci, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Publiczna Szkoła  Podstawowa w Szczepocicach).
Grupę docelową stanowią zdiagnozowani uczniowie z klas I-III szkół podstawowych  z terenu gminy Radomsko (110 uczniów, w tym 51 dziewczynek i 59 chłopców).

W ramach projektu przeprowadzone zostaną specjalistyczne zajęcia wspomagające rozwój i edukację uczniów: zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla  uczniów z trudnościami w matematyce, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji powyższych zajęć.

W PSP w Dziepółci przeprowadzone zostaną zajęcia:
- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- z trudnościami w matematyce,
- logopedyczne,
- dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej,
- plastyczno-muzyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

W PSP w Kietlinie przeprowadzone zostaną zajęcia:
- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- z trudnościami w matematyce,
- logopedyczne,
- dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej.

W PSP w Płoszowie przeprowadzone zostaną zajęcia:
- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- z trudnościami w matematyce,
- logopedyczne,
- dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej,
- plastyczno-muzyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

W PSP w Strzałkowie przeprowadzone zostaną zajęcia:
- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- z trudnościami w matematyce,
- logopedyczne,
- dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej,
- muzyczno-recytatorskie dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

W PSP w Szczepocicach przeprowadzone zostaną zajęcia:
- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- z trudnościami w matematyce,
- logopedyczne,
- dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej,
- techniczno-plastyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Cele projektu:
- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych u minimum 80% uczniów klas I-III ze zdiagnozowanymi problemami, poprzez udział w zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych,
- złagodzenie zaburzeń rozwojowych u min. 50% uczniów z klas I-III ze zdiagnozowanymi problemami, poprzez udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych,
- rozwinięcie zainteresowań i talentów u min. 80% uczniów klas I-III szczególnie  uzdolnionych, przez udział w zajęciach rozwijających,
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, aby umożliwić stworzenie odpowiednich warunków indywidualnej pracy z uczniem.