Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY w klasie I Szkoły Podstawowej
Nasza szkoła realizowała od 2 listopada 2010 do 22 czerwca 2011 roku projekt "PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY", na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jego głównym celem było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Adresatami podjętych działań byli uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Nauczyciele realizujący projekt zostali przeszkoleni, a klasy wyposażone w środki dydaktyczne, które stymulują rozwój uczniów.
Projekt, jego cele, założenia i sposób realizacji, opierają się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Twórczy nauczyciel realizuje swój autorski pomysł, który nie jest ograniczony sztywnymi ramami programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań jest nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera pozwoliło uczniom  na zdobywanie doświadczeń edukacyjnych i społecznych na miarę ich możliwości, zainteresowań, uzdolnień i potrzeb. Umożliwiło działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:
1.    językowej
2.    matematyczno - logicznej
3.    przyrodniczej
4.    wizualno-przestrzennej
5.    muzycznej
6.    ruchowej
7.    interpersonalnej
8.    intrapersonalnej
Określenie profilu inteligencji wielorakich dziecka podpowiada nauczycielom, rodzicom i opiekunom, jakie rodzaje zajęć należy zapewnić dziecku w domu, w szkole i podczas zajęć dodatkowych. Poznanie przez nauczycieli i rodziców profilu inteligencji dziecka przekłada się na sposób jego edukowania i oceniania, co daje szansę nie tylko dzieciom obdarzonym inteligencją językową i matematyczno-logiczną, ale także dzieciom z pozostałymi inteligencjami wymienianymi przez Howarda Gardnera.
Uczniowie klasy I naszej szkoły bardzo chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli  w zabawach, samodzielnie podejmowali różnorodne działania. Dało im to wiele satysfakcji i radości. Uczniowie zaskakiwali pomysłowością w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych. Projekt nosił tytuł „Sławni Polacy”. Uczniowie zapoznawali się z życiem i działalnością sławnych i bardzo znanych Polaków jak Mikołaj Kopernik, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Jan Matejko i Jan Paweł II. Są to osoby, które zasłużyły się w różnych dziedzinach: muzyce, malarstwie, literaturze, astronomii, religii. Zainspirowane ich twórczością dzieci  pracując w grupach rozwijających różne rodzaje inteligencji uczyły się jak obserwować niebo, pisały wiersze, budowały instrumenty muzyczne, malowały obrazy, korzystały z różnych źródeł wiedzy, poznawały nazwy krajów, które odwiedził papież Jan Paweł II. Nauce towarzyszyły często zabawy ruchowe, muzyczne i muzyczno-ruchowe, które przysparzały dzieciom wiele radości i  satysfakcji. Projekt dał uczniom klasy pierwszej szansę lepszego startu szkolnego.
Rodzicom i nauczycielom pozwolił zintegrować działania domu rodzinnego i szkoły na rzecz rozpoznania profilu inteligencji dziecka i zapewnienie mu właściwych warunków dla rozwoju jego” mocnych” stron i budowania wysokiej samooceny.
Informacje pochodzą ze strony www.pierwszaki.eu oraz publikacji dotyczących teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.


projekt7
projekt14
projekt17

 

Więcej zdjęc z projektu edukacyjnego w naszej galerii :)

Agnieszka Bareła