Regulamin biblioteki szkolnej

I Zadania biblioteki
1.Biblioteka szkolna jest:
a)interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
b)ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej,
c)ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli.
2.Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:
a)kształcąco – wychowawczej,
b)diagnostyczno – prognostycznej,
c)opiekuńczo – wychowawczej,
d)kulturalnej.
3.Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
4.Zadania biblioteki:
a)udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b)gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami zespołu
c)prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d)organizowanie różnych form inspiracji czytelniczej oraz działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
e)opracowanie analiz stanu czytelnictwa
f)realizowanie różnych zadań, zleconych przez dyrektora
II. Organizacja biblioteki
1.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
a)zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkuje prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
b)zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego,
c)przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na zakup książek,
d)w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej bibliotekarzy powierza jednemu z nich stanowisko kierownika oraz zatwierdza przydziały czynności poszczególnych nauczycieli – bibliotekarzy,
e)inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w szkole,
f)zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza,
g)w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania,
h)hospituje i ocenia pracę nauczycieli – bibliotekarzy.
2.Pracownicy biblioteki:
a)biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz,
b)zadania poszczególnych pracowników są ujęte w przydziale czynności i w planie pracy biblioteki,
c)pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów bibliotecznych.
3.Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni z wydzielonym kącikiem czytelniczym dla uczniów.
4.W swoich zbiorach biblioteka gromadzi następujące materiały:
a)wydawnictwa informacyjne,
b)podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,
c)lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego
d)książki pomocnicze,
e)literaturę popularnonaukową,
f)beletrystykę pozalekturową
g)wydawnictwa albumowe,
h)prasę dla uczniów i nauczycieli,
i)wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, dydaktyki różnych przedmiotów nauczania dokumenty audiowizualne,
j)edukacyjne programy komputerowe.
5.Finansowanie wydatków:
a)wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły,
b)działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Szkoły i innych ofiarodawców.
6.Czas pracy biblioteki:
a)biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły na początku roku szkolnego,
b)czytelnia jest udostępniana w godzinach pracy biblioteki.
III. Zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza
1.Praca pedagogiczna.
Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany:
a)udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni,
b)prowadzić działalność informacyjną (wizualną i słowną) zbiorów biblioteki i czytelnictwa,
c)poznawać czytelników i pozyskiwać ich dla biblioteki,
d)udzielać porad w doborze lektury niezależnie od potrzeb, zainteresowań czytelników,
e)prowadzić zajęcia z edukacji czytelniczo – medialnej oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie,
f)współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań i bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia,
g)prowadzić różne formy bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych.
2.Prace organizacyjno – techniczne.
Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany:
a)troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,
b)gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami i przeprowadzać ich selekcję,
c)prowadzić ewidencję zbiorów,
d)opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja),
e)organizować warsztat działalności informacyjnej,
f)prowadzić dokumentację pracy biblioteki,
g)planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki), składać roczne sprawozdanie z pracy biblioteki i ocenę stanu czytelnictwa w gimnazjum,
h)doskonalić warsztat swojej pracy.
IV. Prawa i obowiązki czytelników
1.Z biblioteki mogą korzystać:
a)uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,
b)nauczyciele,
c)inni pracownicy szkoły.
2.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3.Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
4.Jednocześnie można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych wypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu.
5.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić wartość zagubionej książki (innego dokumentu).
6.Wszystkie wypożyczone książki i inne materiały powinny być zwrócone najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.
7.Nauczycielom wypożycza się książki na czas jednego semestru z możliwością prolongaty do końca roku szkolnego.